Referent/ka pracoviště PR a tiskového

Datum vydání: 21. 1. 2023

Městská část Praha 5 – Úřad městské části Praha 5, zastoupena tajemnicí Úřadu městské části Praha 5, vyhlašuje dne 19.01.2023 výběrové řízení na obsazení pracovního místa „Referent/ka pracoviště PR a tiskového.“ Odbor vnějších vztahů a komunikace, Úřad městské části Praha 5 (pozice č. 08/2023). 

 

Sjednaný druh práce: referent/ka pracoviště PR a tiskového, s místem výkonu práce Praha. Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou, na plný pracovní úvazek.

Platové zařazení: 9. platová třída v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Po zapracování možnost přiznání osobního příplatku dle schopností, výkonu a aktivit s ohledem  na vnitřní předpis.

Předpokládaný datum nástupu: dohodou po skončení výběrového řízení. 

 

Stručná náplň práce: 

 • podílí se na vytváření a realizaci projektů a programů informování a prezentace činnosti  MČ Praha 5 ve vztahu k veřejnosti, 
 • podílí se na přípravě podkladů pro jednání RMČ a ZMČ Praha 5 dle pokynů  nadřízeného, 
 • zajišťuje objednávky, smlouvy, dohody a jiné dokumenty spojené s agendou  pracoviště, 
 • zajišťuje vedení evidence smluv a objednávek pracoviště, 
 • podílí se na koordinaci vnější a vnitřní komunikace, 
 • spolupracuje se starostou, RMČ, redakční radou a odbory MČ Praha 5, a informuje je  o interních i externích komunikačních aktivitách MČ Praha 5, 
 • odpovídá za vyhledávání mediálně zajímavých témat nebo aktuálních kauz  z monitoringu médií, 
 • zajišťuje distribuci časopisu „Pětka“ v budově úřadu a jeho nahrávání na web a triobo, ∙ zajišťuje produkční PR činnost dle pokynů nadřízeného. 

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,
 3. velmi dobrá znalost českého jazyka,
 4. způsobilost k právním úkonům,
 5. bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona  na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena). 

 

Požadované vzdělání: 

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou. 

 

Požadovaný obor, zaměření:  

 • nejlépe žurnalistika nebo obdobné v oboru požadované práce. 

 

Další požadavky: 

Orientace v obecných právních předpisech, zejména znalost: 

 • zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  
 • zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
 • zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, vše ve znění pozdějších  předpisů. 

 

Osobnostní předpoklady pro výkon sjednaného druhu práce: 

 • vynikající vyjadřovací schopnost v písemném i ústním projevu, 
 • znalost nástrojů digitální komunikace, 
 • přesnost, spolehlivost, odolnost vůči stresu, samostatnost, pečlivost. Vítány:  
 • praxe v oboru požadované práce ve státní správě a samosprávě, 
 • znalost práce s IS GINIS nebo v systémech obdobných, 
 • uživatelská znalost práce na PC (Codexis, Word, Excel, Outlook, internet) ∙ znalost práce na sociálních sítích (např.: Web, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube,  LinkedIn) včetně znalosti jejich analytických funkcí. 

 

Nabízíme tyto benefity: 

 • pružnou pracovní dobu, 
 • 5 týdnů dovolené + 5 sick days, kartu MultiSport, příspěvek na dopravu, příspěvek na  penzijní připojištění, stravenky v hodnotě 120 Kč, příspěvek na sociální výpomoc,
 • podporu dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace, 
 • práci v profesionálním kolektivu v příjemném pracovní prostředí, 
 • výhodnou polohu pracoviště v centru hlavního města Prahy. 

 

Zájemce podává písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: 

 1. jméno, příjmení, titul,
 2. datum a místo narození,
 3. státní příslušnost,
 4. místo trvalého pobytu,
 5. číslo občanského průkazu nebo čísla dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího  státního občana,
 6. datum a podpis.

 

Formulář přihlášky je dostupný na webových stránkách Městské části Praha 5, Úřad městské  části Praha 5, Kariérní stránky (https://www.e-zamestnani.cz/nabidka-prace-na-urade/hlavni mesto-praha/kariera-mestska-cast-praha-5/) 

 

přihlášce je nutno připojit tyto doklady: 

 1. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných  znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 2. originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;  u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný  domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se  bezúhonnost čestným prohlášením,
 3. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 03.02.2023 v podatelně Úřadu městské části Praha  5, nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5. V případě osobního podání pouze v době úředních hodin podatelny. 

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Klímová, personalistka 

Telefon: 257 000 987 

Email: [email protected]  

 

Na obálku uveďte: 

„Výběrové řízení – pozice č. 08/2023 – referent/ka pracoviště PR a tiskového – NEOTVÍRAT“ 

Městská část Praha 5 – Úřad městské části Praha 5 

Odbor Kancelář tajemníka 

oddělení personální a mzdové 

do rukou personalistky Mgr. Jany Klímové 

Přihlášku do výběrového řízení lze podat rovněž prostřednictvím datové schránky Městské  části Praha 5. U požadovaných příloh k přihlášce musí být provedena autorizovaná konverze do elektronické podoby, pokud nejsou doloženy v listinné podobě. Přihlášku s požadovanými  doklady je nutno podat tak, aby ji vyhlašovatel obdržel ve výše uvedeném termínu do datové  schránky yctbyzq. Do předmětu v datové zprávě prosím uveďte: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – POZICE Č. 08/2023 – REFERENT/KA PRACOVIŠTĚ PR A TISKOVÉHO - NEOTVÍRAT 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv  v jeho průběhu nebo nevybrat žádného zájemce. 

V Praze: 17.01.2023 

JUDr. Kateřina Černá   tajemnice Úřadu městské části Praha 5  (podepsáno elektronicky)

 

Poučení: 

 1. Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny pouze zaměstnancům oddělení personálního a mzdového  a členům výběrové komise. Po skončení výběrového řízení budou neúspěšným zájemcům vráceny  veškeré poskytnuté doklady. Podle § 9 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních  samosprávných celků a o změně některých zákonů, nese uchazeč náklady, které mu účastí ve výběrovém  řízení vznikly.
 2. Při výběru uchazečů a uchazeček o volná pracovní místa jsou jak dodržovány principy rovných příležitostí  mezi muži a ženami a zachovávány postupy zajišťující rovné zacházení, tak je dodržována ochrana jimi  poskytnutých osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy. Při získávání a výběru uchazečů a  uchazeček o volná pracovní místa dodržujeme v souladu s platnými právními předpisy ochranu osobních  údajů. Dovolujeme si upozornit, že Úřad městské části Praha 5 nevede žádnou databázi zájemců o  zaměstnání. Případné žádosti o zaměstnání, které nejsou reakcí na zveřejněné výběrové řízení či  oznámení o obsazení volného místa, jsou zájemcům o zaměstnání vráceny.
 3. Podle § 16 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně  některých zákonů, úředník nesmí být členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické  osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání; úředník může vykonávat jinou výdělečnou činnost jen  s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele; uvedená omezení se nevztahují na činnost  vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární nebo uměleckou, na činnost znalce nebo tlumočníka  vykonávanou podle zvláštního právního předpisu pro soud nebo správní úřad, na činnost v poradních  orgánech vlády a na správu vlastního majetku.

 

Zadavatel Úřad městské části Praha 5  image/svg+xml
Kontaktní osoba Mgr. Jana Klímová
E-mail [email protected]