Etika nesmí chybět ani v politické komunikaci

Datum vydání: 26. 1. 2023

Způsob vedení prezidentské kampaně ze strany týmu Andreje Babiše vzedmul vlnu otázek a volání po vymezení se vůči praktikám, které používá. Nejsilněji rezonuje záměrné vyvolávání strachu, používání zavádějících informací a celkově to, že takový způsob vedení kampaně dále prohlubuje štěpení společnosti. 

PR Klub jako profesní asociace sdružující více než 300 expertů v oblasti komunikace a public relations  proto považuje za zásadní připomenout etická pravidla platná pro profesionály v oboru public relations. Ostatně přihlášení se k nim je jednou z podmínek přijetí členů do této profesní organizace. 

Podle etického kodexu Mezinárodní asociace Public Relations IPRA, který PR Klub převzal, je profesionál v oblasti komunikace kromě jiného povinen jednat čestně, transparentně, respektovat dialog a uznat práva všech zúčastněných stran, obhajovat svoji pozici a vyjadřovat své názory. Přitom je však také povinen „přijmout veškerá opatření k zajištění pravdivosti a přesnosti všech poskytovaných informací a zároveň vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby nebyly úmyslně šířeny nepravdivé nebo zavádějící informace, a vykonávat náležitou péči, aby se zabránilo provedení takových činů neúmyslně a případně zajistit okamžitou nápravu takového činu“. 

Formulace s podobným významem najdeme také v etických standardech pro poskytovatele konzultačních služeb v oblasti public relations. Například v Helsinské deklaraci je jednoznačný požadavek na to, aby si konzultanti uvědomovali sílu sociálních médií a používali je v komunikaci odpovědně. Dále jednoznačné odmítnutí nepravdivých informací, tzv. fake news, tedy ani jejich distribuce a už vůbec ne jejich vytváření. 

Z výše uvedeného je patrné, že pokud se někdo rozhodne pro „nečestné a nesportovní“ praktiky jdoucí za rámec nastíněných etických pravidel, nelze na něho nahlížet jako na profesionála a neměl by se ani nazývat profesionálem v oboru  public relations. Pokud nějaká organizace takového jedince zaměstná nebo najme, měl by to být červený vykřičník, že se nejedná o subjekt dodržující pravidla fair play.

V politické komunikaci bohužel „házení špíny“, používání zavádějících informací a neférových praktik často rozhoduje volby a páchá hluboké škody na společnosti. Protože část lidí si řekne, že když „oni mohou“, my můžeme také. Nepřímo se tak nastavuje míra toho, co jsme ochotni akceptovat. Je na čase si uvědomit, že pravidla pro férovou a etickou komunikaci máme, jen je třeba je vyžadovat – také a možná především – právě v politické komunikaci      

Jako profesní organizace se vůči takovému jednání vymezujeme a jednoznačně deklarujeme, že nemůže být pokládáno ani za profesionální, ani etické. Zahájíme proto jednání o kultivaci komunikace s politickou reprezentací a o tom, zda vnímá potřebu dodržovat pravidla hry, aby se jejich komunikační týmy právem mohly řadit mezi ty profesionální.  

Výkonný výbor, PR Klub