Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti PR Klub z. s. pro prodej členství a vstupenek on-line (dále také „VOP“)

PR Klub, z. s.. Korunní 2569/108 101 00 Praha 10 – Vinohrady (dále PR Klub)
IČO: 26516535
DIČ: CZ26516535
Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce 11441

 

Článek I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smlouva se provádí mezi PR Klubem a zákazníkem (fyzickou nebo právnickou osobou). Společnost PR Klub je odpovědná za zúčtovací služby a za provedení a splnění nabízené akce. Zakoupením členství nebo vstupenky vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem a PR Klubem.

2. Tyto obchodní podmínky upravují prodej členství v PR Klubu a vstupenek na akce, které PR Klub pořádá, a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají.

3. Způsob prodeje vstupenek. Objednávka členství nebo vstupenky vzniká ze strany zákazníka korektním zadáním a odesláním všech dat potřebných pro zakoupení členství nebo vstupenky na pořádané akce vypsané na webu www.prklub.cz. Zaplacená cena členství nebo vstupenky se nevrací, není-li v těchto obchodních podmínkách výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. Pořadatel si vyhrazuje právo změny termínu akce nebo její zrušení.

4. Ceny se uvádějí včetně zákonné sazby daně z přidané hodnoty. Na členství a na vstupenky na akce zvané PR network se zákonná sazba daně z přidané hodnoty nevztahuje, jelikož podléhá hlavní činnosti neziskové organizace.

5. Používané pojmy

Pořadatel – právnická osoba, zajišťující pořádání kulturní akce, která uzavírá smlouvu o prodeji vstupenek se zákazníkem, tj. PR Klub.

Akce – vzdělávací a networkingové akce PR Klubu

Vstupenka, vstupné – doklad opravňující fyzickou osobu ke vstupu na konkrétní akci, určený pro jednorázové použití.

Členství – využívání členských benefitů po dobu jednoho roku. Členství dělíme na řádné, rozšířené, institucionální, studentské, neziskové a rodičovské.

Článek II.

PRODEJ VSTUPENEK PROSTŘEDNICTVÍM OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁŘE

1. Popis služby

a) Službou se pro účely této části obchodních podmínek rozumí prodej členství nebo vstupenek na akce prostřednictvím objednávkového formuláře.

b) Poskytnutí služby je možné objednat na webových stránkách organizace www.prklub.cz. Za tímto účelem je třeba korektně zadat a odeslat všechna data potřebná pro provedení nákupu členství nebo vstupenek a následně provést bezhotovostní platbu on-line.

c) Prostřednictvím formuláře lze na jednu rezervaci objednat a zakoupit maximálně jedno členství nebo 10 vstupenek na akci.

2. Postup uzavření smlouvy

2.1. Vstupenky

a) Zákazník vybere na webových stránkách položku Naše akce.

b) Zákazník v případě zájmu klikne na Registrace 

c) Pokud je zákazník přihlášen jako člen do svého admin profilu, automaticky se mu předvyplní formulář s jeho údaji. 

d) Zákazník vyplní pravdivě požadované údaje nebo zkontroluje: jméno a příjmení, e-mail, telefon (dále také jen “osobní údaje”). Při uvedení nepravdivých údajů si pořadatel vyhrazuje právo objednávku zákazníka neakceptovat, příp. odstoupit od smlouvy, a to prohlášením zaslaným zákazníkovi na jím zadanou e-mailovou adresu.

f) Po vyplnění údajů zákazník stiskne tlačítko Zaplatit a následně je převeden na výpis platebních metod.

g) Prostřednictvím platebního systému GoPay zákazník dokončí platbu. Dokončením platby je smlouva uzavřena.

h) Po dokončení platby zákazník obdrží na e-mail uvedený při registraci vstupenku na objednanou akci.

i) V případě jakéhokoliv problému v průběhu objednávky vstupenky, který by proces nedovolil dokončit, se zákazník může obrátit na e-mailovou adresu info@prklub.cz

j) Objednávkou vstupenky zákazník souhlasí se zněním těchto obchodních podmínek a pro případ uzavření smlouvy se jimi zavazuje řídit.

2.2. Členství

a) Zákazník se na webu přihlásí ke svému účtu prostřednictvím tlačítka Přihlásit se.

b) V případě zájmu o prodloužení členství, klikne na tlačítko „Prodloužit členství“

c) Zákazník zkontroluje své údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefon (dále také jen “osobní údaje”) a typ členství. Při uvedení nepravdivých údajů si pořadatel vyhrazuje právo objednávku zákazníka neakceptovat, příp. odstoupit od smlouvy, a to prohlášením zaslaným zákazníkovi na jím zadanou e-mailovou adresu.

d) Po vyplnění údajů zákazník stiskne tlačítko Zaplatit a následně je převeden na výpis platebních metod.

e) Prostřednictvím platebního systému GoPay zákazník dokončí platbu. Dokončením platby je smlouva uzavřena.

f) Po dokončení platby zákazník obdrží na e-mail uvedený při nákupu členství.

g) V případě jakéhokoliv problému v průběhu objednávky členství, který by proces nedovolil dokončit, se zákazník může obrátit na e-mailovou adresu info@prklub.cz

h) Objednávkou členství zákazník souhlasí se zněním těchto obchodních podmínek a pro případ uzavření smlouvy se jimi zavazuje řídit.

3. Informace pro zákazníka – spotřebitele

a) Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

b) Cenu členství nebo vstupenky je zákazník povinen uhradit při jejím objednání. Náklady na prostředky komunikace s pořadatelem (tj. služby internet) se řídí cenou služeb, které k tomuto účelu zákazník využívá u jím zvoleného poskytovatele služeb.

c) Zákazník je povinen seznámit se s typy členství nebo s termínem konání akce, na níž se vstupenka vztahuje. Zákazník výslovně souhlasí s poskytnutím služeb pořadatele v termínu konání akce.

d) Smlouva uzavřená dle čl. II. odst. 2 zavazuje smluvní strany do okamžiku skončení akce, na níž se vstupenka vztahuje, nestanoví-li tyto VOP jinak.

e) Zákazník bere na vědomí, že v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku není oprávněn od smlouvy uzavřené dle čl. II. odst. 2 odstoupit.

f) Případné spory mezi zákazníkem a pořadatelem, které nebudou vyřešeny smírnou cestou, budou předloženy obecnému soudu v ČR.

4. Registrace

Zákazník je povinen překontrolovat správnost a úplnost údajů vyplněných v části 2.e)

5. Uplatnění vstupenky

a) Členství nebo vstupenku získanou prostřednictví webových stránek www.prklub.cz není nutné již nikde fyzicky dokládat.

b) Ověření nároku na vstup probíhá vždy před danou akcí ze strany PR Klubu. Účast hosta bude zaznamenána na prezenční listině.

6. Storno podmínky

a) Do 3 dnů před akcí platí 0 % z ceny vstupného. Méně než 3 dny před akcí platí 100 % z ceny vstupného.

 

Článek III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Odpovědnost pořadatele

Pokud má pořadatel k dispozici informace o zrušeném či změněném termínu akce, bude pořadatel zákazníky neprodleně informovat zveřejněním těchto informací na webovém portálu www.prklub.cz.

2. Podmínky místa konání akce

2.1. Zákazník je povinen seznámit se s provozními předpisy místa konání akce, na níž si zakoupil vstupenku, tyto dodržovat a respektovat pokyny pořadatele, které se vztahují k této akci a tyto dodržovat. Zákazník bere na vědomí, že není v možnostech poskytovatele zajistit 100% výhled v průběhu celé akce. Kvalita výhledu závisí na konkrétním místě.

3. Účinnost obchodních podmínek

3.1. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

3.2. Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 30. ledna 2023.