Čl. I
Název, forma a sídlo

Spolek PR Klub, z. s. (dále také jen „spolek“) je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právním jednáním. Má sídlo v hlavním městě Praze.

Čl. II
Charakter a poslání spolku

Spolek je dobrovolnou, nevládní neziskovou organizací, v níž se sdružují právnické osoby a zletilé fyzické osoby, které pracují nebo podnikají v oboru public relations nebo příbuzných oborech, studují jej nebo se o něj zajímají. Posláním a účelem spolku je zejména:

 1. budovat stabilní zázemí pro PR profesionály a hájit jejich zájmy,
 2. prosazovat inovace na trhu, podporovat inovativní projekty i jednotlivce,
 3. kultivovat český PR trh a PR profesionály,
 4. vytvářet prostor pro sdílení zkušeností a hledání inspirace.

Čl. III
Činnost spolku (účel spolku)

 1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. II. Toto poslání je naplňováno zejména prostřednictvím těchto činností:
   
  1. pořádání vzdělávacích akcí (školení, seminářů a konferencí),
  2. pořádání formálních i neformálních networkingových akcí,
  3. organizace mediálních aktivit,
  4. poradenská a konzultační činnost,
  5. publikační činnost. 
 2. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnost vedlejší (hospodářskou), a to zejména: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
   
 3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku.

Čl. IV
Členství v PR Klubu, z. s.

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku PR Klub, z. s. (dále jen „člen“) se může stát právnická osoba a zletilá fyzická osoba. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. Ve výjimečných případech může přechod na právního nástupce člena povolit Výkonný výbor spolku.
   
 2. Členství ve spolku vzniká na základě podané přihlášky a zaplacení prvního ročního příspěvku ve stanovené výši. 
   
 3. Výkonný výbor spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo, nebo mohlo být ohroženo řádné plnění poslání spolku. Rozhodnutí o odmítnutí přijetí žadatele se nepovažuje za rozhodnutí o vyloučení člena.
   
 4. Členství v PR Klubu, z. s. je řádné, rozšířené, institucionální, studentské a čestné.
   
  1. Řádné členství

   Řádným členem PR Klubu, z. s. se může stát zletilá fyzická osoba, která splní podmínky členství dané těmito stanovami a zároveň nesplňuje podmínky pro studentské členství. Výši členského příspěvku a výčet benefitů členů s řádným členstvím určí Shromáždění členů.

  2. Rozšířené členství

   Člen s rozšířeným členstvím má všechna práva a povinnosti řádného člena, mohou mu však být poskytovány benefity nad rámec řádného členství. Výši členského příspěvku a výčet benefitů členů s rozšířeným členstvím určí Výkonný výbor spolku.
    
  3. Institucionální členství 

   Institucionálním členem se může stát právnická osoba. Institucionální člen má všechna práva a povinnosti dle článku V vyjma bodu 1. a. Výši institucionálního členského příspěvku a výčet benefitů institucionálních členů určí Výkonný výbor spolku.

   Institucionálního člena zastupuje při výkonu členských práv a povinností fyzická osoba jím pověřená, nebo jeho statutární orgán. Osoby uvedené v předchozí větě nabývají po dobu, kdy zastupují institucionálního člena, práv členů s rozšířeným členstvím a mohou být také voleni do orgánů spolku.

  4. Studentské členství

   Členem se studentským členstvím se může stát zletilá fyzická osoba ve věku do 26 let, která navštěvuje školu v denním nebo dálkovém studiu. Tuto skutečnost uvede do přihlášky a do 30 dnů od zaplacení členského příspěvku prokáže svoje studium zasláním potvrzení školy o studiu na adresu PR Klubu, z.s. V případě neprokázání studia ve stanovených lhůtách se člen se studentským členstvím automaticky stává řádným členem.

   Člen se studentským členstvím má všechna práva a povinnosti dle článku V, vyjma povinnosti platit členský příspěvek ve výši stanovené pro řádné členy. Výše členského příspěvku pro členy se studentským členstvím určí Výkonný výbor spolku. 

  5. Čestné členství

   Čestným členem PR Klubu, z. s. se může stát vynikající odborník nebo osoba, která se obzvlášť zasloužila o rozvoj PR Klubu, z. s. nebo o rozvoj oboru. Návrhy na čestné členy schvaluje Výkonný výbor z vlastního podnětu, nebo na návrh Shromáždění členů, Revizní rady či min. 10 členů spolku.

   Čestný člen má všechna práva a povinnosti dle článku V. s výjimkou povinnosti hradit členský příspěvek, vč. práva hlasovat na Shromáždění členů a práva volit a být volen do orgánů spolku.

 5. Ukončení členství

   Členství ve spolku končí:

  1. dobrovolným vystoupením člena – v tom případě členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství Výkonnému výboru,

  2. vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku příslušnému členovi; Výkonný výbor má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje zásady a cíle spolku, nebo zanedbává členské povinnosti, nebo ohrožuje řádné plnění poslání spolku,

  3. nezaplacením členského příspěvku, a to prvním dnem následujícím po vypršení dodatečné lhůty, která byla členovi spolkem vymezena pro zaplacení členského příspěvku,

  4. smrtí nebo zánikem člena,
    
  5. zánikem spolku.

 6. Spolek vede seznam členů, který je veřejný. Způsob vedení seznamu členů, včetně výčtu údajů, které mají být zveřejněny, upravuje vnitřní směrnice spolku.

Čl. V
Členská práva a povinnosti

 1. Členové mají zejména tato práva:
   
  1. volit a být voleni do orgánů PR Klubu, z. s. (právo být voleni neplatí pro institucionální členy),
    
  2. podávat dotazy, připomínky a doporučení všem orgánům PR Klubu, z. s. a obdržet odpověď na své podání v přiměřené lhůtě,
    
  3. užívat podle pravidel určených Výkonným výborem prostředky a zařízení PR Klubu, z. s. a účastnit se akcí jím pořádaných,
    
  4. používat ve všech formách obchodního styku i styku s veřejností označení, z něhož je patrné jejich členství v PR Klubu, z. s.,
    
  5. být informováni o činnosti PR Klubu, z. s.,
    
  6. užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na účastnických poplatcích atp.).

 2. Členové mají tyto povinnosti:
   
  1. platit členské příspěvky ve stanovené výši a lhůtě,
  2. chránit a zachovávat dobré jméno spolku,
  3. dodržovat stanovy spolku, Etický kodex IPRA (Mezinárodní asociace public relations), stejně jako rozhodnutí orgánů PR Klubu, z. s.,
  4. aktivně hájit poslání spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
  5. informovat spolek o změně svých identifikačních či kontaktních údajů uvedených v seznamu členů.

Čl. VI
Orgány spolku

 1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:

  1. Shromáždění členů,

  2. Výkonný výbor,

  3. Revizní rada.

 2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.
   
 3. Shromáždění členů je tvořeno všemi členy spolku, ostatní orgány jsou volené. Funkční období volených orgánů je 2 roky.
   
 4. Členství ve volených orgánech zaniká:

  1. uplynutím funkčního období,
  2. odvoláním člena voleného orgánu Shromážděním členů pro hrubé porušení jeho povinností, a to dnem následujícím po doručení rozhodnutí o odvolání příslušné osobě,
  3. odstoupením člena voleného orgánu z funkce, a to 30. dnem následujícím po doručení rozhodnutí o odstoupení předsedovi příslušného orgánu. 
  4. úmrtím člena voleného orgánu.

 5. Orgány spolku mohou rozhodovat per rollam podle pravidel, které si samy určí. Pravidla pro rozhodování Shromáždění členů per rollam stanoví Výkonný výbor. 

Čl. VII
Shromáždění členů

 1. Shromáždění členů je nejvyšším orgánem spolku. Rozhoduje o všech zásadních věcech týkajících se spolku, a to:

  1. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
  2. volí členy Výkonného výboru a Revizní rady a odvolává je,
  3. schvaluje zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření spolku za předcházející rok,
  4. určuje a schvaluje strategický plán spolku, jeho cíle a rozpočet na příští období,
  5. rozhoduje o vstupu spolku do jiných právnických osob,
  6. projednává a schvaluje návrhy Výkonného výboru a Revizní rady,
  7. schvaluje výši členských příspěvků, tam kde tak určí tyto stanovy,
  8. rozhoduje o zrušení nebo přeměně spolku.

 2. Shromáždění členů je svoláváno Výkonným výborem podle potřeby, nejméně však jednou ročně.

 3. Výkonný výbor je povinen svolat do 30 kalendářních dnů Mimořádné shromáždění členů, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna desetina členů spolku nebo většina členů Revizní rady spolku.

 4. Nesvolá-li Výkonný výbor spolku zasedání Shromáždění členů do 30 dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat Mimořádné shromáždění členů na náklady spolku sám bez nutnosti shromáždit min. jednu desetinu členů spolku. Tato osoba předsedá potom jí svolanému Mimořádnému shromáždění členů.

 5. Informaci o konání Shromáždění členů zasílá předseda Výkonného výboru členům spolku, popř. jím jmenovaná osoba písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději 14 dní před jeho konáním. Součástí informace je alespoň čas a místo konání shromáždění a návrh programu zasedání. Má se za to, že Shromáždění členů bylo řádně svoláno také tehdy, byla-li informace o jeho konání zveřejněna nejméně 14 dní předem na internetových stránkách spolku.

 6. Nejpozději deset dní před konáním zasedání Shromáždění členů zasílá předseda, resp. jím jmenovaná osoba členům spolku návrhy materiálů, které budou předloženy ke schválení.

 7. Shromáždění členů je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů. Shromáždění členů však nemůže přijmout žádné rozhodnutí, není-li přítomen alespoň jeden z členů Výkonného výboru. 

 8. Shromáždění členů rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen s pravomocí volit má při rozhodování jeden hlas. Hlasy členů si jsou rovny.

 9. Pokud se má rozhodnout o změně stanov nebo o zrušení nebo přeměně PR Klubu, z. s., pak je nutný souhlas dvoutřetinové většiny přítomných členů spolku. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

 10. Jednání Shromáždění členů řídí předseda Výkonného výboru, nebo jím pověřená osoba. Předseda Výkonného výboru vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se Shromáždění členů usnese na předčasném ukončení.

 11. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení (svolání), lze rozhodnout jen se souhlasem alespoň jedné třetiny všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat. To se netýká rozhodnutí o změně stanov, nebo o zrušení nebo přeměně PR Klubu, z. s. – o těchto věcech nelze rozhodnout, nebyly-li zařazeny na pořad hlasování.

 12. O rozhodnutích přijatých na zasedání Shromáždění členů pořizuje pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání Shromáždění členů a předsedající.

 13. Výkonný Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřilo Shromáždění členů.

 14. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Zápis musí být následně rozeslán všem členům bez ohledu na jejich účast na Shromáždění členů.

Čl. VIII
Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor je statutárním orgánem spolku. Má 5 členů volených Shromážděním členů, jemuž je též odpovědný. Shromáždění členů je oprávněno rozhodnout, že počet členů Výkonného výboru bude nižší než uvedeno v první větě. Nejnižší přípustný počet členů Výkonného výboru je 3.

 2. Spolek zastupuje navenek předseda Výkonného výboru samostatně, případně místopředseda Výkonného výboru společně s jedním členem Výkonného výboru.

 3. Právní jednání jménem spolku, jehož hodnota je vyšší než 120.000 Kč vč. DPH, vyžaduje předchozí souhlas nadpoloviční většiny členů Výkonného výboru.

 4. Výkonný výbor vede a řídí práci spolku v období mezi jednotlivými Shromážděními členů, dohlíží na dodržování stanov a celkově pečuje o jeho rozvoj. Výkonný výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku a zejména za řádné naplňování poslání spolku.

 5. Pokud Výkonný výbor není v důsledku rezignace svých členů usnášeníschopný, musí Shromáždění členů zvolit nový. V tomto případě svolává mimořádné Shromáždění členů předseda Výkonného výboru do 30 kalendářních dnů.

 6. Výkonný výbor je svoláván kterýmkoli členem Výkonného výboru, a to nejméně desetkrát do roka. Rozhoduje prostou většinou přítomných členů při nutné účasti minimálně nadpoloviční většiny všech jeho členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, při jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu.

 7. Výkonný výbor má právo při rezignaci svých členů kooptovat náhradníky do nejbližších voleb, avšak počet kooptovaných členů nesmí v jednom okamžiku být vyšší než 2, při třech členech Výkonného Výboru nesmí být počet kooptovaných členů vyšší než 1.

 8. Výkonný výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne, na další členy nebo zaměstnance spolku.

 9. Do výlučné kompetence Výkonného výboru patří zejména:

  1. svolávat řádná a mimořádná Shromáždění členů,
  2. vykonávat rozhodnutí Shromáždění členů,
  3. volit ze svých členů předsedu a místopředsedu,
  4. určovat prostředky a způsob zajišťování funkcí a rozvoje PR Klubu, z. s., vytvářet jeho program a schvalovat rozpočet jednotlivých akcí PR Klubu, z. s.,
  5. přijímat a propouštět zaměstnance a dobrovolníky,
  6. rozhodovat o nepřijetí či vyloučení členů spolku,
  7. jmenovat čestné členy,
  8. rozhodovat o pracovních záležitostech a zařazení zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,
  9. schvalovat interní organizační normy spolku,
  10. schvaluje výši členských příspěvků, tam kde tak určí tyto stanovy.

 10. Výkonný výbor také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do působnosti jiného orgánu spolku.

 11. Výkonný výbor je povinen zejména:

  1. jednat s péčí řádného hospodáře,
  2. dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku.

Č. IX
Předseda Výkonného výboru

 1. Předseda Výkonného výboru je nejvyšším výkonným představitelem spolku, který ve stanoveném rozsahu jedná za spolek navenek.

 2. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, příp. na další členy či zaměstnance spolku.

 3. Předseda je volen členy Výkonného výboru. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 30 kalendářních dnů od zvolení nového předsedy Výkonného výboru.

 4. K výlučným kompetencím předsedy Výkonného výboru patří:

  1. řízení zasedání Shromáždění členů, ověření jeho usnášeníschopnosti,
  2. vede schůze Výkonného výboru,
  3. vykonává pracovní dohled nad zaměstnanci spolku.

 5. Předseda Výkonného výboru se řídí právními předpisy, stanovami spolku a rozhodnutími Výkonného výboru a Shromáždění členů.

Čl. X
Revizní rada

 1. Revizní rada má 3 členy s funkčním obdobím 2 roky. Členy Revizní rady volí a odvolává Shromáždění členů z řad členů spolku. Revizní rada rozhoduje obdobným způsobem jako Výkonný výbor.

 2. Revizní rada si ze svého středu volí předsedu, který ji zastupuje při jednání s ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti spolku. Revizní rada se zodpovídá Shromáždění členů.

 3. Členství v Revizní radě není slučitelné s členstvím v jiném voleném orgánu spolku. Členem Revizní rada nesmí být osoba blízká jakémukoli členu voleného orgánu spolku.

 4. Úkolem Revizní rady je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a jeho hospodaření probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami, organizačními normami spolku a rozhodnutími Shromáždění členů a Výkonného výboru.

 5. Kontrolu provádí Revizní rada nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření.

 6. Revizní rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku a přezkoumat roční závěrku. O výsledku kontroly vyhotoví Revizní rada písemnou zprávu, kterou předá prostřednictvím předsedy Revizní rady či jím pověřeného člena Revizní rady Výkonnému výboru a následně přednese na Shromáždění členů.

 7. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost a návrh na opatření k nápravě.

 8. Všichni členové, Výkonný výbor spolku i zaměstnanci jsou povinni s Revizní radou v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí neprodleně (max. do 8 pracovních dnů) potřebné informace, doklady či vysvětlení a další požadovanou součinnost.

 9. Členové Revizní rady mají právo účastnit se jednání Shromáždění členů a musí jim být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.

Čl. XI
Pracovní skupiny

 1. Pracovní skupiny jsou odbornými, expertními a iniciativními seskupeními, které zřizuje Výkonný výbor  k řešení a posuzování nejrůznějších otázek souvisejících s činností PR Klubu, z. s.

 2. Složení pracovních skupin a podmínky pro jejich práci schvaluje Výkonný výbor. Zástupce pracovní skupiny je povinen o její činnosti informovat Výkonný výbor.

 3. Základní okruhy působností a úkoly určuje skupině Výkonný výbor, náplň činnosti si určuje skupina sama.

Čl. XII
Majetek a hospodaření

 1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z:

  1. řádných i mimořádných členských příspěvků,
  2. darů fyzických a právnických osob
  3. příjmů ze svých činností
  4. výnosu svého majetku.

 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

 3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.

 4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.

 5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.

 6. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku mohou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicí.

Čl. XIII
Zrušení PR Klubu, z. s.

 1. Spolek může být zrušen dobrovolným rozpuštěním na řádném nebo mimořádném Shromáždění členů hlasováním min. dvoutřetinové většiny přítomných členů s hlasovacím právem.

 2. Záměr o zrušení PR Klubu, z. s. musí být řádně oznámen minimálně 14 kalendářních dnů před konáním Shromáždění členů, které má o něm rozhodnout.

 3. Dojde-li ke zrušení spolku, Shromáždění členů rozhodne na základě návrhu Výkonného výboru o výběru neziskové organizace, které bude nabídnut likvidační zůstatek.

Čl. XIV
Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména zákonem 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

 2. Toto nové úplné znění stanov nahrazuje s účinností ke dni svého schválení v plném rozsahu všechna znění předchozí.