Čl. I
Název, forma a sídlo

Spolek PR Klub, z.s. (dále také jen „spolek“) je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právním jednáním. Má sídlo v hlavním městě Praze.

 

Čl. II
Charakter a poslání spolku

Spolek je dobrovolnou, nevládní, neziskovou organizací, v níž se spolčují fyzické osoby, které pracují v oboru public relations, studují jej nebo se o něj zajímají. Posláním spolku je zejména:

 1. budovat stabilní zázemí pro PR profesionály a hájit jejich zájmy,
 2. prosazovat inovace na trhu, podporovat inovativní projekty i jednotlivce,
 3. kultivovat český PR trh a PR profesionály,
 4. vytvářet prostor pro sdílení zkušeností a hledání inspirace.

 

Čl. III
Činnost spolku (účel spolku)

 1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. II. Toto poslání je naplňováno zejména prostřednictvím těchto činností:
   
  1. pořádání vzdělávacích akcí (školení, seminářů a konferencí),
  2. pořádání formálních i neformálních networkingových akcí,
  3. organizace mediálních aktivit,
  4. poradenská a konzultační činnost,
  5. publikační činnost. 
 2. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnost vedlejší (hospodářskou), a to zejména: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
   
 3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku.

 

Čl. IV
Členství v PR Klubu, z. s.

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku PR Klub, z. s. (dále jen „člen“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
   
 2. Členství ve spolku vzniká na základě řádného doručení písemné přihlášky tajemníkovi spolku a zaplacení ročního příspěvku ve stanovené výši. Tajemník je povinen podávat min. 1x měsíčně zprávy Výkonnému výboru o nově přihlášených členech.
   
 3. Výkonný výbor spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání spolku. Členství odmítnutého žadatele zaniká okamžikem rozhodnutí výboru o odmítnutí přijetí. Rozhodnutí o odmítnutí přijetí žadatele se nepovažuje za rozhodnutí o vyloučení člena.
   
 4. Členství v PR Klubu, z. s. je řádné, studentské a čestné.
   
  1. Řádné členství
   Řádnými členy PR Klubu, z. s. se mohou stát fyzické osoby starší 18  let, které splní podmínky členství dané těmito stanovami a zároveň nesplňují podmínky pro studentské členství.

  2. Studentské členství
   Členem se studentským členstvím se může stát fyzická osoba ve věku 18 – 26 let, která navštěvuje školu v denním nebo dálkovém studiu, tuto skutečnost uvede do přihlášky a do 30 dnů od zaplacení členského příspěvku prokáže svoje studium na zasláním písemného potvrzení školy o studiu na adresu PR Klubu, z. s. nejpozději do 30 dnů od zahájení školního roku. V případě neprokázání studia ve stanovených lhůtách se člen se studentským členstvím automaticky stává řádným členem.
    
   Člen se studentským členstvím má všechna práva a povinnosti dle článku V, vyjma povinnosti platit členský příspěvek ve výši stanovené pro řádné členy. Výše členského studentského příspěvku je stanovena Shromážděním členů.
    
  3. Čestné členství
   Čestným členem PR Klubu, z.s. může vynikající odborník nebo osoba, která se obzvlášť zasloužila o PR Klubu, z.s. nebo o rozvoj oboru. Návrhy na čestné členy schvaluje Výkonný výbor na vlastní návrh nebo na návrh Shromáždění členů, Revizní rady či min. 10 členů spolku.
    
   Čestný člen má všechna práva a povinnosti dle článku V. s výjimkou povinnosti hradit členský příspěvek, vč. práva hlasovat na Shromáždění členů a práva volit a být volen do orgánů PR Klubu, z.s.
 5. Ukončení členství
   
  1. Dobrovolným vystoupením člena - v tom případě členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství Výkonnému výboru,

  2. úmrtím člena,

  3. vyloučením člena - členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku příslušnému členovi; výkonný výbor má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje zásady a cíle spolku, nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění poslání spolku,

  4. nezaplacením členského příspěvku, a to prvním dnem následujícím po vypršení dodatečné lhůty, která byla členovi vymezena pro zaplacení členského příspěvku tajemníkem PR Klubu, z. s.,
    
  5. zánikem spolku.
 6. Tajemník spolku je povinen vést seznam členů, který je veřejný. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí tajemník PR Klubu, z. s. při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.
   
 7. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

 

Čl. V
Členská práva a povinnosti

 1. Členové mají zejména tato práva:
   
  1. Volit a být voleni do orgánů PR Klubu, z. s.,
    
  2. podávat dotazy, připomínky a doporučení všem orgánům PR Klubu, z. s. a obdržet odpověď na své podání v přiměřené lhůtě,
    
  3. užívat podle pravidel určených Výkonným výborem prostředky a zařízení PR Klubu, z. s. a účastnit se akcí jím pořádaných,
    
  4. používat ve všech formách obchodního styku i styku s veřejností označení, z něhož je patrné jejich členství v PR Klubu, z. s.,
    
  5. být informováni o činnosti PR Klubu, z. s.,
    
  6. užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na účastnických poplatcích atp.).
 2. Členové mají tyto povinnosti:
   
  1. platit členské příspěvky ve stanovené výši a lhůtě,
  2. chránit a zachovávat dobré jméno spolku,
  3. dodržovat stanovy spolku, Etický kodex IPRA (Mezinárodní asociace public relations), stejně jako rozhodnutí orgánů PR Klubu, z. s.,
  4. aktivně hájit poslání spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
  5. informovat tajemníka nebo další osobu pověřenou předsedou Výkonného výboru PR Klubu, z. s., o změně svých identifikačních či kontaktních údajů uvedených v seznamu členů.

 

Čl. VI
Orgány spolku

 1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
  1. Shromáždění členů,

  2. Výkonný výbor,

  3. Revizní rada,
  4. Tajemník.
 2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.
   
 3. Shromáždění členů je tvořeno všemi členy spolku, ostatní orgány jsou volené. Funkční období volených orgánů je 2 roky.
   
 4. Členství ve volených orgánech zaniká:
  1. smrtí člena voleného orgánu,
  2. uplynutím funkčního období,
  3. odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností, a to dnem následujícím po doručení rozhodnutí o odvolání příslušné osobě,
  4. odstoupením člena voleného orgánu z funkce, a to 30. dnem následujícím po doručení rozhodnutí o odstoupení předsedovi Výkonného výboru, popř. předsedovi Revizní rady.

 

Čl. VII
Shromáždění členů

 1. Shromáždění členů je nejvyšším orgánem spolku. Rozhoduje o všech zásadních věcech týkajících se spolku, zejména:
  1. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
  2. volí členy Výkonného výboru a Revizní rady a odvolává je,
  3. schvaluje zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření spolku za předcházející rok,
  4. určuje a schvaluje strategický plán spolku, jeho cíle a rozpočet na příští období,
  5. rozhoduje o vstupu spolku do jiných právnických osob,
  6. projednává a schvaluje návrhy Výkonného výboru a Revizní rady,
  7. schvaluje výši členských příspěvků,
  8. rozhoduje o zrušení nebo přeměně spolku.
 2. Shromáždění členů je svoláváno Výkonným výborem podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
 3. Výkonný výbor je povinen svolat do 30 kalendářních dní Mimořádné shromáždění členů, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna desetina členů spolku nebo většina členů Revizní rady spolku.
 4. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání Shromáždění členů do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat Mimořádné shromáždění členů na náklady spolku sám bez nutnosti shromáždit min. jednu desetinu členů spolku. Tato osoba předsedá potom jí svolanému Mimořádnému shromáždění členů.
 5. Informaci o konání Shromáždění členů zasílá předseda Výkonného výboru členům spolku, popř. jím jmenovaná osoba písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději 14 dní před jeho konáním. Součástí informace je alespoň čas a místo konání shromáždění a návrh programu zasedání. Má se za to, že Shromáždění členů bylo řádně svoláno také tehdy, byla-li informace o jeho konání zveřejněna nejméně 14 dnů předem na internetových stránkách spolku.
 6. Nejpozději deset dní před konáním zasedání Shromáždění členů zasílá předseda, resp. jím jmenovaná osoba členům spolku návrhy materiálů, které budou předloženy ke schválení.
 7. Shromáždění členů je usnášeníschopné, účastní-li se jejího zasedání pětina všech členů spolku. Pokud není Shromáždění členů ve stanovenou hodinu usnášeníschopné, koná se o 20 minut později se stejným pořadem jednání za účasti přítomných členů, a toto shromáždění je bez ohledu na počet přítomných členů usnášeníschopné.
 8. Shromáždění členů rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
 9. Pokud se má rozhodnout o změně stanov nebo o zrušení nebo přeměně PR Klubu, z. s., pak je nutný souhlas dvoutřetinové většiny přítomných členů spolku. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
 10. Jednání Shromáždění členů řídí předseda Výkonného výboru, nebo jím pověřená osoba. Předseda Výkonného výboru vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se Shromáždění členů usnese na předčasném ukončení.
 11. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení (svolání), lze rozhodnout jen se souhlasem dvoutřetinové většiny přítomných členů spolku oprávněných o ní hlasovat. To se netýká rozhodnutí o změně stanov, nebo o zrušení nebo přeměně PR Klubu, z. s. - o těchto věcech nelze rozhodnout, nebyly-li zařazeny na pořad hlasování.
 12. O rozhodnutích přijatých na zasedání Shromáždění členů pořizuje pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání Shromáždění členů a předsedající.
 13. Výkonný Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřilo Shromáždění členů.
 14. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Zápis musí být následně rozeslán tajemníkem spolku všem členům bez ohledu na jejich účast na Shromáždění členů.

 

Čl. VIII
Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor je statutárním orgánem spolku a má 5 členů volených Shromážděním členů, jemuž je též odpovědný. Jednat jménem spolku může vždy jen předseda Výkonného výboru, v jeho nepřítomnosti pak místopředseda Výkonného výboru. Shromáždění členů je oprávněno rozhodnout, že počet členů Výkonného výboru bude nižší než uvedeno v první větě. Nejnižší přípustný počet členů Výkonného výboru je 3.
 2. Výkonný výbor vede a řídí práci spolku v období mezi jednotlivými Shromážděními členů, dohlíží na dodržování stanov a celkově pečuje o jeho rozvoj. Výkonný výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku a zejména za řádné naplňování poslání spolku.
 3. Pokud Výkonný výbor není v důsledku rezignace svých členů usnášeníschopný, musí Shromáždění členů zvolit nový. V tomto případě svolává mimořádné Shromáždění členů předseda Výkonného výboru do 30 kalendářních dnů.
 4. Funkční období členů Výkonného výboru je dvouleté.
 5. Výkonný výbor je svoláván písemně tajemníkem nebo jinou osobou pověřenou předsedou Výkonného výboru, a to nejméně desetkrát do roka. Rozhoduje prostou většinou přítomných členů při nutné účasti minimálně nadpoloviční většiny všech jeho členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, při jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu.
 6. Výkonný výbor má právo při rezignaci svých členů kooptovat náhradníky do nejbližších voleb, avšak počet kooptovaných členů nesmí v jednom okamžiku být vyšší než 2, při třech členech Výkonného Výboru nesmí být počet kooptovaných členů vyšší než 1.
 7. Výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne, na další členy nebo zaměstnance sdružení.
 8. Do výlučné kompetence výboru patří zejména:
  1. svolávat řádná a mimořádná Shromáždění členů,
  2. vykonávat rozhodnutí Shromáždění členů,
  3. volit ze svých členů předsedu a místopředsedu,
  4. určovat prostředky a způsob zajišťování funkcí a rozvoje PR Klubu, z. s., vytvářet jeho program a schvalovat rozpočet jednotlivých akcí PR Klubu, z. s.,
  5. přijímat a propouštět zaměstnance a dobrovolníky,
  6. rozhodovat o nepřijetí či vyloučení členů spolku,
  7. jmenovat čestné členy,
  8. jmenovat a odvolávat tajemníka spolku,
  9. rozhodovat o pracovních záležitostech a zařazení zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,
  10. schvalovat interní organizační normy spolku.
 9. Výkonný výbor také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do působnosti jiného orgánu spolku.
 10. Výkonný výbor je povinen zejména:
  1. jednat s péčí řádného hospodáře,
  2. dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku.

 

Č. IX
Předseda Výkonného výboru

 1. Předseda Výkonného výboru je nejvyšším výkonným představitelem spolku a spolu s místopředsedou jedná za spolek navenek.  Za spolek jednají předseda a místopředseda samostatně do výše obchodní transakce 50 000,- Kč bez DPH. Nad tuto částku jednají předseda a místopředseda společně. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis vždy předseda, popř. místopředseda Výkonného výboru.
 2. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
 3. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru či tajemníka, příp. na další členy či zaměstnance spolku.
 4. Předseda je volen členy Výkonného výboru. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 30 kalendářních dnů od zvolení nového předsedy Výkonného výboru.
 5. K výlučným kompetencím předsedy Výkonného výboru patří:
  1. jedná spolu s místopředsedou za spolek,
  2. vede Shromáždění členů, ověřuje jeho usnášeníschopnost,
  3. vede schůze Výkonného výboru,
  4. vykonává pracovní dohled nad zaměstnanci spolku,
 6. Předseda Výkonného výboru se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími Výkonného výboru a Shromáždění členů.

 

Čl. X
Revizní rada

 1. Revizní rada má 3 členy s funkčním obdobím 2 roky. Členy Revizní rady volí a odvolává Shromáždění členů z řad členů spolku. Revizní rada rozhoduje obdobným způsobem jako Výkonný výbor.
 2. Revizní rada si ze svého středu volí předsedu, který ji zastupuje při jednání s ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti spolku. Revizní rada se zodpovídá Shromáždění členů.
 3. Členství v Revizní radě není slučitelné s členstvím v jiném voleném orgánu spolku. Členem Revizní rada nesmí být osoba blízká jakémukoli členu voleného orgánu spolku.
 4. Úkolem Revizní rady je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a jeho hospodaření probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami, organizačními normami spolku a rozhodnutími Shromáždění členů a Výkonného výboru.
 5. Kontrolu provádí Revizní rada nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření.
 6. Revizní rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku a přezkoumat roční závěrku. O výsledku kontroly vyhotoví Revizní rada písemnou zprávu, kterou předá prostřednictvím předsedy Revizní rady či jím pověřeného člena Revizní rady Výkonnému výboru a následně přednese na Shromáždění členů.
 7. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost a návrh na opatření k nápravě.
 8. Všichni členové, Výkonný výbor spolku i zaměstnanci jsou povinni s Revizní radou v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí neprodleně (max. do 8 pracovních dnů) potřebné informace, doklady či vysvětlení a další požadovanou součinnost.
 9. Členové Revizní rady mají právo účastnit se jednání Shromáždění členů a musí jim být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.

 

Čl. XI
Tajemník spolku

 1. Tajemník spolku je volen na dobu neurčitou Výkonným výborem a je mu také odpovědný.
 2. Je výkonným orgánem PR Klubu, z. s. Jeho hlavním úkolem je zajišťovat kompletní servis zajištění práce Výkonného výboru a ostatních orgánů PR Klubu, z. s. a dále zabezpečovat úkoly uložené Výkonným výborem.
 3. Tajemník svolává zasedání Výkonného výboru a má povinnost účastnit se jich.

 

Čl. XII
Pracovní skupiny

 1. Pracovní skupiny jsou odbornými, expertními a iniciativními seskupeními, které zřizuje Výkonný výbor  k řešení a posuzování nejrůznějších otázek souvisejících s činností PR Klubu, z. s.
 2. Složení pracovních skupin a podmínky pro jejich práci schvaluje Výkonný výbor. Zástupce pracovní skupiny je povinen o její činnosti informovat Výkonný výbor.
 3. Základní okruhy působností a úkoly určuje skupině Výkonný výbor, náplň činnosti si určuje skupina sama.

 

Čl. XIII
Majetek a hospodaření

 1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z:
  1. řádných i mimořádných členských příspěvků,
  2. darů fyzických a právnických osob
  3. příjmů ze svých činností
  4. výnosu svého majetku.
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
 3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.
 4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.
 5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.
 6. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku mohou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicí.

 

Čl. XIV
Zánik PR Klubu, z. s.

 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním (zrušením) na řádném nebo mimořádném Shromáždění členů hlasováním min. dvoutřetinové většiny přítomných členů s hlasovacím právem, nebo z důvodu stanoveného zákonem.
 2. Záměr o zrušení PR Klubu, z. s., musí být řádně oznámen minimálně 14 kalendářních dní před konáním Shromáždění členů, které má o něm rozhodnout.
 3. Dojde-li k  zániku spolku, Shromáždění členů rozhodne na základě návrhu Výkonného výboru o výběru neziskové organizace, které bude nabídnut likvidační zůstatek.

 

Čl. XV
Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména zákonem 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
 2. Toto nové úplné znění stanov nahrazuje s účinností ke dni svého schválení v plném rozsahu všechna znění předchozí.