Kdo jsme?

Zapsaný spolek

PR Klub, z. s.
IČO: 26516535
sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: L 11441

kontaktní e-mail: info@prklub.cz

(dále jen „správce“, „my“, nebo „spolek)

Co znamenají některé použité termíny v těchto zásadách?

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Obchodní či jiná spolupráce je jakýkoliv obchodní i neobchodní vztah založený písemnou nebo ústní smlouvou mezi námi a Vámi jako jiným podnikajícím či nepodnikajícím subjektem.

V jakém rozsahu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

 1. O našich členech zpracováváme tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • společnost/instituce, ve které působí
  • funkce v této společnosti/instituci
  • telefonní číslo
  • e-mail
  • odkaz na LinkedIn profil a/nebo profesní web
  • adresa pro fakturaci
  • IČ nebo rodné číslo
  • DIČ (pouze pro plátce DPH)
  • důvody vstupu do spolku a zájem o konkrétní projekty
  • případně fotografii člena.
 2. V případě, že jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru, budeme o Vás zpracovávat tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • společnost, ve které působíte
  • funkce v této společnosti
  • e-mail
  • případně telefon
  • informaci o tom, z kterých oblastí máte o zasílání novinek zájem.
 3. V případě, že jste se přihlásili na některou z našich placených vzdělávacích či networkingových akcí, zpracováváme o Vás tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • společnost/ instituce, ve které působíte, případně pozice
  • e-mail
  • případně telefon
  • informaci o tom, jak jste se o naší akci dozvěděli
  • informaci o tom, zda jste nebo nejste členem PR Klubu, z.s.
  • informaci o Vašem členství v partnerských organizacích APRA, ČMS či jiné
  • fakturační údaje.
 4. V případě vzájemné obchodní či jiné spolupráce budeme zpracovávat tyto osobní údaje: jméno, příjmení, případně DIČ, v případě obchodní společnosti jméno, příjmení a pojmenování funkce statutárního zástupce, pokud budou v rámci obchodní či jiné spolupráce pro komunikaci využívány, pak rovněž e-mailovou adresu, telefonní číslo, případně další kontaktní možnosti, a veškeré další osobní údaje, které budou pro naplnění obchodní či jiné spolupráce nezbytné, a které nám sdělíte. Vezměte, prosíme, na vědomí, že pokud nám v rámci obchodní či jiné spolupráce sdělíte také osobní údaje třetích osob, například Vašich zaměstnanců, odpovídáte plně za to, že nám takové osobní údaje můžete předat.

Pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme a jaký je právní základ pro jejich zpracování?

 1. Osobní údaje členů zpracováváme za účelem vedení členské agendy, možnosti kontaktování členů, informování členů o aktivitách spolku, a za účelem prezentace spolku.

  Členskou agendu zpracováváme v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž na základě Stanov PR Klubu, z.s. (dále jen „Stanovy“), k jejichž dodržování se každý člen při svém vstupu do spolku zavázal. Údaje z členské agendy využíváme rovněž k zasílání povinných sdělení členům (např. pozvánky na každoroční zasedání Shromáždění členů).

  V souladu s čl. IV. odst. 6) Stanov je seznam členů spolku veřejný, s čímž každý člen souhlasil přijetím Stanov při svém vstupu do spolku. V souladu s naším oprávněným zájmem uvádíme u členů i podrobnosti o jejich aktuálním profesním působení včetně odkazu na jejich LinkedIn profil. S cílem informovat své členy i veřejnost a být transparentní považujeme za náš oprávněný zájem zveřejnit aktuální obsazení výkonného výboru a revizní rady spolku na našem webu.

  Jednou z hlavních činností spolku je pořádání vzdělávacích a formálních i neformálních networkingových akcí, o nichž jsou členové v souladu s jejich legitimním očekáváním a na základě našeho oprávněného zájmu informováni.

  Pokud nám člen k některému zpracování jeho osobních údajů udělil souhlas, provádíme takové zpracování pouze v rozsahu takového souhlasu a v souladu s jeho účelem.

 2. Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání novinek z činnosti našeho spolku ve Vámi zvolených oblastech.

  Vaše osobní údaje pro zasílání newsletteru budeme zpracovávat na základě Vašeho souhlasu. Poskytnutí Vašich osobních údajů prostřednictvím formuláře na našem webu je dobrovolné, nicméně je předpokladem pro zasílání newsletterů. V případě neposkytnutí některých osobních údajů, zejména jména, příjmení a kontaktního e-mailu Vám nebude možné newslettery zasílat.

  Vezměte, prosíme, na vědomí, že pokud jste se v posledních 5 letech účastnili některých našich seminářů, networkingových akcí či jste se přihlásili do soutěže Zlatý středník, můžeme Vám zasílat newsletter ohledně akcí, kterých jste se již v minulosti zúčastnili na základě našeho oprávněného zájmu a v souladu s Vaším legitimním očekáváním.

 3. V případě, že se přihlásíte na některou z našich placených vzdělávacích či networkingových akcí, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem poskytnutí této naší služby, fakturace za tuto službu a možnosti Vás kontaktovat v případě změn.

  Takové zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy. Poskytnutí Vašich osobních údajů při přihlášení se na vzdělávací či networkingovou akci je smluvním požadavkem a bez těchto údajů není možné smlouvu uzavřít ani plnit.

  Vezměte, prosíme, na vědomí, že pokud jste se v posledních 5 letech účastnili některých našich vzdělávacích či networkingových akcí, můžeme Vám zasílat newsletter ohledně podobných akcí na základě našeho oprávněného zájmu a v souladu s Vaším legitimním očekáváním.

 4. Vaše osobní údaje v případě naší obchodní či jiné spolupráce zpracováváme za účelem naplnění této spolupráce, tedy za účelem plnění vzájemných smluvních práv a povinností.

  Takové zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy. Poskytnutí Vašich osobních údajů v rámci obchodní spolupráce je smluvním požadavkem a bez těchto údajů není možné smlouvu uzavřít ani plnit.

  Vezměte, prosíme, na vědomí, že Vaše osobní údaje můžeme i po odpadnutí důvodů pro jejich zpracování uvedených výše dále zpracovávat:
  • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje;
  • pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Jak dlouho budeme Vaše údaje uchovávat?

 1. Osobní údaje našich členů uchováváme po dobu jejich členství ve spolku a dále pouze v případě nevypořádaných závazků mezi spolkem a příslušným bývalým členem spolku do doby, než jsou tyto závazky uspokojivě vyřešeny.

 2. Osobní údaje pro účely zasílání newsletteru budeme uchovávat po dobu 5 let ode dne udělení Vašeho souhlasu se zasíláním newsletterů, nebo do odvolání takového souhlasu. Pokud jste se zúčastnili některé z našich akcí, budeme Vaše osobní údaje pro účely zasílání newsletteru uchovávat po dobu 5 let ode dne, kdy jste se takové akce zúčastnili, nebo do doby Vašeho odhlášení se ze zasílání newsletterů.

 3. Osobní údaje, které jste nám sdělili při přihlášení se na naši placenou vzdělávací či networkingovou akci budeme zpracovávat po dobu nutnou k poskytnutí této naší služby a následně po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy vztahující se k vedení účetnictví, archivnictví a spisové služby. V případě nevypořádaných pohledávek budeme rovněž zpracovávat tyto osobní údaje po dobu trvání zákonné promlčecí lhůty.

 4. V případě naší vzájemné obchodní či jiné spolupráce budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání této obchodní či jiné spolupráce a následně po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy vztahující se k vedení účetnictví, archivnictví a spisové služby. V případě nevypořádaných pohledávek budeme rovněž zpracovávat tyto osobní údaje po dobu trvání zákonné promlčecí lhůty.

Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů:

 • máte právo na přístup ke svým osobním údajům, tedy vědět, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme;
 • máte právo na opravu Vašich osobních údajů a v případě, že bude naplněn některý ze zákonných důvodů i na jejich výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování;
 • pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování; za vznesení námitky bude považováno i odhlášení se ze zasílání newsletterů či pozvánek na naše akce (většinou umožněné ve spodní části zaslaného e-mailu);
 • pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat, a to zasláním Vašeho odvolání souhlasu na e-mail: info@prklub.cz; Pokud jste nám udělili souhlas se zasíláním newsletterů, bude za odvolání souhlasu považováno i odhlášení se ze zasílání newsletterů či pozvánek na naše akce (většinou umožněné ve spodní části zaslaného e-mailu);
 • rovněž máte v případě údajů zpracovávaných na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy právo na jejich přenositelnost k jinému správci.

Koho můžete v zájmu ochrany svých osobních údajů kontaktovat?

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, můžete nás kdykoliv kontaktovat a vše spolu vyřešíme k Vaší spokojenosti. V případě, že nebudete spokojeni, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz). Samozřejmě se vždy můžete obrátit na dozorový úřad přímo.

Cookies, aneb co děláme s koláčky?

Náš web www.prklub.cz využívá pro svou činnost cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do koncového zařízení uživatele a které umožňují analýzu způsobu užívání webu. Náš web používá také službu Google Analytics, kde při sledování návštěvnosti webu můžeme vidět Vaši IP adresu, a některé další služby společnosti Google LLC a společnosti Facebook, Inc., v rámci nichž jsou sbírány cookies.

Jaké cookies používáme?

 • cookies nezbytné pro fungování našeho webu a výkonnostní cookies – tyto cookies nám umožňují, aby web správně fungoval a zpravidla o Vás nesbírají žádné osobní údaje, případně jsou tyto údaje anonymizovány. Používáme je na základě našeho oprávněného zájmu. Používání těchto cookies můžete v nastavení svého webového prohlížeče odmítnout. V tomto případě však upozorňujeme, že některé funkce našeho webu nemusejí být plně funkční.
 • cílené, reklamní a funkční cookies (cookies třetích stran) – tyto cookies slouží k personalizaci obsahu webu a zobrazování reklamy, která je pro Vás relevantní. Pomocí těchto cookies dochází k získávání osobních údajů a náš web je používá pouze pokud jste k jejich sběru udělili svůj předchozí souhlas (zpravidla na vyskakovací liště při první návštěvě našeho webu).

Můžu používání cookies zabránit?

Ano, soubory cookies můžete ve svém zařízení smazat a rovněž nastavit pravidla pro jejich ukládání ve svém prohlížeči. Jak to udělat se můžete dočíst v odkazech níže, nebo v dalších dokumentech Vašich internetových prohlížečů:

 • Chrome: podrobnosti najdete zde
 • Firefox: podrobnosti najdete zde
 • Internet Explorer: podrobnosti najdete zde
 • Android: podrobnosti najdete zde
 • Iphone: podrobnosti najdete zde

Vezměte však, prosíme, na vědomí, že odlišným nastavením uchovávání cookies ve svém prohlížeči můžete ztratit dosavadní funkčnosti a personalizaci webu.

Co byste ještě měli vědět?

Vaše osobní údaje nepředáváme žádným dalším osobám, vyjma následujících kategorií příjemců či zpracovatelů, které si pečlivě vybíráme a kontrolujeme je: poskytovatelé IT a technických řešení, subjekty poskytující marketingové a PR služby, subjekty poskytující právní, daňové a účetní služby. Těmto příjemcům či zpracovatelům zpřístupňujeme Vaše osobní údaje jen v nezbytně nutném rozsahu.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 25. května 2018.