Jak pracovat s AI z právního hlediska?

Datum vydání: 22. 3. 2024

Skoro všude kolem nás se hemží výstupy, se kterými pomáhala nebo je tvořila #AI. Zeptali jsme se na pár věcí k umělé inteligenci za vás a tématu se budeme dlouhodobě věnovat. V rozhovoru pro PR Klub odpovídal advokát Daniel Macek z advokátní kanceláře MACEK.LEGAL.

 

 

Co se v rozhovoru s expertem dozvíte?

  • Na co si při používání AI dát pozor a která právní rizika s sebou nese.
  • Jaká jsou úskalí při vytváření personalizovaných kampaní pomocí umělé inteligence.
  • Kdo nese právní odpovědnost, když ji používáme pro cílení a segmentaci publika.
  • Jaký je právní status obsahu, který vytvořila umělá inteligence, a jak s ním zacházet v kampaních.
  • Jak můžeme chránit duševní vlastnictví, když používáme umělou inteligenci při tvorbě obsahu.

 

Na jaké právní problémy můžeme narazit při používání umělé inteligence v praxi komunikátora? Na co si dát při jejím používání pozor? 

Používání umělé inteligence pro komunikátory má zajisté mnoho přínosů, ale současně vyvolává řadu právních otázek a problémů.
Předně je potřeba upozornit na aspekt odpovědnosti za škodu. Jednoduše lze tento problém demonstrovat na situaci, kdy komunikátor poskytne uživatelům nepravdivou informaci nebo nevhodnou radu, kterou si vygeneruje v některém z nástrojů AI. I když komunikátor použije při své práci některý z nástrojů AI, musí vždy myslet na to, že za výsledek bude odpovědný přímo on.

Autorská práva jsou neméně důležitá, a v souvislosti s rozšířeným užíváním nástrojů AI vyvstává další problematická otázka, a to kdo je autorem vloženého obsahu (promptu) a vygenerovaného obsahu, a jestli je vůbec možné, aby někdo jiný než fyzická osoba měl autorská práva. Dosud pracujeme s předpokladem, že jedině fyzická osoba může vykázat nezbytnou podmínku vzniku autorského díla, a to tvůrčí činnost.

Co je v neposlední řadě potřeba zmínit, je ochrana osobních údajů, potažmo ochrana neveřejných informací obecně. Komunikátoři by měli být při práci s nástroji AI v tomto ohledu zvlášť opatrní, aby minimalizovali riziko porušení soukromí osob a případného úniku neveřejných informací. 

Dalším problematickým aspektem může být poškození práv třetích osob, ke kterému může při používání AI dojít. Nástroje AI využívají velké množství dat, ze kterých formují výstupy, a může se tak stát, že výstup bude tato díla či jejich dílčí části obsahovat a pokud k nim nebudete mít licenci, pak tím můžete poškozovat práva třetích osob.

V souvislosti s komunikátory se často uvádí i otázka diskriminace, kterou může umělá inteligence v případě nesprávného zaškolení a naprogramování zesilovat. Proto je důležité každý výstup nástroje AI pečlivě kontrolovat.

Jak můžeme zajistit, že naše využití umělé inteligence je transparentní a odpovědné?

Aby bylo využití AI transparentní a odpovědné, je vhodné upravit smlouvy s klienty a dodavateli a využití umělé inteligence do nich uvést, a to i vzhledem k možným problémům, na které jsme upozornili výše, jako je problematika ochrany osobních údajů, autorskoprávní ochrana, odpovědnost za škodu a další. 

Nástroje umělé inteligence třeba používat obezřetně s ohledem na to, že při vkládání promptu u některých nástrojů souhlasíte s jeho užitím pro zlepšení kvality funkcí nástroje, tudíž do určité míry ztrácíte kontrolu nad tím, co se s vloženými informacemi bude dále dít. Zároveň je třeba výstupy nástroje důkladně kontrolovat, protože se stále nedá spolehnout na správnost vygenerovaného obsahu.

Jaké jsou právní úskalí při vytváření personalizovaných kampaní pomocí umělé inteligence?

Při personalizaci kampaní dochází často ke zpracování osobních údajů, což představuje riziko úniku dat či jejich zneužití. Poskytovatel nástroje AI se v kontextu ochrany osobních údajů považuje za tzv. zpracovatele osobních údajů, takže byste měli být transparentní a o zpracování osobních údajů pomocí AI informovat. Vždy, když používáte ke své práci AI, je nutné pečlivě přemýšlet nad tím, co do nástroje AI vkládáte za informace, nemělo by se jednat o chráněné osobní údaje.  

Kdo nese právní odpovědnost, když používáme umělou inteligenci pro cílení a segmentaci našeho publika?

V současné době lze dovozovat, že odpovědnost nese ten, kdo umělou inteligenci pro cílení a segmentaci publika využije, tedy ne poskytovatel nástroje AI, ale jeho uživatel. Každý nástroj AI má svoje smluvní podmínky, kde jsou konkretizovány podmínky jeho využití. Vždy doporučujeme výstupy AI, které budete používat, kontrolovat, protože chybovost těchto nástrojů je aktuálně ještě poměrně častá a odpovědnost za tuto chybu pak ponesete vy.  

Jaký je právní status obsahu, který vytvořila umělá inteligence, a jak s ním máme zacházet v našich PR kampaních?

Právní status obsahu vygenerovaného AI je v současné době stále nejasný a předmětem diskusí mezi odborníky. Problematickou je především otázka ochrany obsahu vytvořeného AI autorským právem, která není dosud jednoznačně zodpovězena. Aby mohl být určitý výstup považován za autorské dílo, musí totiž splňovat podmínku aspektu tvůrčí činnosti člověka, což v případě umělé inteligence splněno není. Nicméně, dílo může být považováno za autorské i v případě, kdy bylo k jeho tvorbě přispěno výraznou mírou tvůrčí činnosti člověka. To si lze představit na příkladu, kdy výstup vygenerovaný nástrojem AI následně tvůrčím způsobem upravíte.

Už nyní můžeme odhadovat problematičnost tohoto aspektu vzhledem k individualitě každého z případů. Doporučujeme proto si celý postup vytváření výstupu pomocí AI dokumentovat a zaznamenávat, aby bylo možné míru tvůrčí činnosti vložené do díla člověkem prezentovat a jednoduše prokázat, pokud by případně došlo ke sporu. 

Vzhledem k náročnosti prokázání tvůrčí činnosti vložené do díla si troufneme odhadovat, že počet děl, která vznikají při použití výhradně umělé inteligence, spíše autorskoprávní ochrany nepožívají a požívat nebudou. To tedy znamená, že v případě, že dílo výhradně vytvořené AI využijete ve své kampani, s největší pravděpodobností ho bude moct užívat kdokoliv další, pokud nebude chráněno jiným způsobem. Opět je ale potřeba si dát pozor na smluvní podmínky jednotlivých nástrojů AI, které mohou použití pro komerční účely omezit či vyloučit. Opět je ale možné, že s vývojem a četností využívání těchto nástrojů se bude legislativa a podmínky pro autorskoprávní ochranu měnit.

Jak můžeme chránit naše duševní vlastnictví, když používáme umělou inteligenci při tvorbě obsahu?
(Náměty (prompty) pro umělou inteligenci nemají z pohledu autorského práva ochranu. Jak si je tedy mohu chránit? Co když někdo můj prompt okopíruje?)

Momentálně jsou poměrně omezené možnosti, jak ochránit dílo, které je vygenerováno AI. Vhodnou možností ochrany může být např. registrace vygenerovaného obsahu jako ochranné známky, pokud to příslušné smluvní podmínky použitého nástroje umožňují.
Samotný prompt nemá automaticky autorskoprávní ochranu, stejně tak jako dílo vytvořeno čistě AI. Prompt by ale mohl autorskoprávní ochranu požívat v případě, kdy je jeho autor schopen prokázat proces jeho vzniku a prokázat, že do něj vložil podstatnou míru tvůrčí činnosti a kreativity.

V každém případě doporučujeme si minimálně postup tvorby promptu a samotné prompty pečlivě zaznamenávat a dokumentovat. Pozor ale na smluvní podmínky některých nástrojů AI. Při použití některých z nich totiž souhlasíte s tím, že bude váš prompt dále využívaný pro zdokonalování činnosti AI, čímž vlastně umožňujete, že k promptu bude mít přístup nejen vývojář nástroje, ale potenciálně i další uživatelé těchto nástrojů.

7. Je potřeba upravit smlouvy s klienty nebo dodavateli, pokud jim nově dodávám práci ve spolupráci s umělou inteligencí?

Jednoznačně ano. Jak jsme již uvedli výše, s používáním umělé inteligence jdou ruku v ruce i problémy právní, a tak je důležité jim předcházet nebo aspoň stanovit rámec pro jejich řešení. Smlouvy by měly jasně určovat, kdo nese odpovědnost za výsledky vytvořené umělou inteligencí a jaké jsou práva a povinnosti stran.

Prvotně bychom doporučovali zkontrolovat, zda aktuální smlouva, na základě které spolupracujete, užívání AI už nevylučuje. Vyloučení AI nemusí být výslovně uvedeno ve smlouvě, ale může být dovozeno z ostatních ujednání smlouvy. A to například pokud má být dodávané dílo vykonáno v rámci autorskoprávního režimu. Dle právní úpravy k dnešnímu dni může být dílo chráněné autorským právem jen za předpokladu, že jeho autorem je fyzická osoba a je výsledkem tvůrčí činnosti. Pokud smlouva takovéto omezení neobsahuje, pak by bylo vhodné se domluvit na uzavření smluvní doložky, která by využívání AI umožňovala a stanovila jí určitý právní rámec.

8. Technické vypracování se vyvíjí neskutečnou rychlostí. Co se stane, když se někdo přihlásí k autorství díla (obrázku, videa, textu, programu, atd.)? Jakým způsobem se ověřuje pravost?

Pokud dílo splňuje znaky autorského díla, pak se lze k autorství přihlásit a autor pak bude moct využívat práv, které mu poskytují právní předpisy. V opačném případě, kdy nebude znaky naplněny, přihlášení k autorství nebude mít prakticky žádný význam.
V dnešní době fungují různé nástroje, které mají použití AI detekovat, avšak detekování není často přesné, ale vzhledem k pokroku v oboru AI, lze důvodně předpokládat, že kvalita nástrojů se bude zlepšovat a bude možnost dílo vytvořené AI rozpoznat.