Vítězný časopis GO! – jedinečný magazín pro zaměstnance společnosti ORLEN Unipetrol

Datum vydání: 29. 3. 2023

Interní časopis GO! je hlavním interním nástrojem pro komunikaci v rámci rafinérské a petrochemické společnosti ORLEN Unipetrol, která je součástí nadnárodní skupiny PKN ORLEN. Vychází desetkrát ročně, a pravidelně tak slouží jako velmi efektivní nástroj pro komunikaci aktuálních novinek, úspěchů i změn v oblasti strategických záměrů, výrobních a obchodních aktivit a CSR projektů společnosti. Tento unikátní projekt byl mimo jiné oceněn odbornou porotou v soutěži Zlatý středník 2022, kde získal 1. místo v kategorii Interní tištěný časopis a noviny.

 

Magazín zaměstnancům pravidelně poskytuje přehledné informace o aktuálním dění ve společnosti, nedílnou součástí obsahu je rovněž lifestylová část, jejímž cílem je čtenáře pobavit a vzdělávat pomocí nepracovních témat. Protože je časopis GO! o lidech a pro lidi, najdete v něm i rubriky o zajímavých koníčcích našich zaměstnanců, Na cestě, ve které popisují atraktivní turistické destinace, které navštívili, nebo představení nejrůznějších pracovních týmů.
 
Časopis je součástí integrované firemní komunikace směrem k zaměstnancům, jejímž cílem je budování pozitivní firemní kultury a zaměstnanecké loajality. Obsah časopisu vzniká primárně přímo v úseku firemní komunikace společnosti ORLEN Unipetrol a jeho tvůrci důsledně dbají na různorodost. Časopis pokrývá všechna klíčová byznysová, populárně-naučná, organizační i volnočasová témata.
 
Primárním cílem časopisu je informovat zaměstnance o strategických záměrech společnosti a aktuálním dění v oblasti výroby, obchodu, investic a společenské odpovědnosti. To v každém vydání představuje přibližně 80 % obsahu. Vysoká míra informovanosti vede ke zaměstnanecké loajalitě a zapojení zaměstnanců do firemního dění. Jedním z hlavních cílů je rovněž dlouhodobé budování pověsti transparentního a spolehlivého zaměstnavatele. Vzhledem k tomu, že do fungování výrobních závodů v jednotlivých lokalitách působnosti společnosti ORLEN Unipetrol jsou často zapojeny celé rodiny, jsou právě loajalita a předávání pozitivních vzorů a zkušeností pro firemní kulturu mimořádně důležité.
 
V čem je časopis GO! unikátní?
 
Společnost ORLEN Unipetrol se v rámci svého firemního časopisu snaží aplikovat nejnovější trendy z oboru, a posunout tak formát interního časopisu na úroveň úspěšných externích periodik tak, aby čtenáře skutečně oslovoval. V rámci intenzivní spolupráce s agenturou Business media CZ se zaměřuje zejména na vizualizaci co největšího počtu informací, moderní a vzdušný design, vytváření srozumitelných infografik a zejména redukci dlouhých textů na kratší a čtenářsky zajímavější celky. Zároveň ale stále nabízí množství odborných populárně-naučných textů i pro náročnější část čtenářů. Cílem společnosti je tvořit moderní a zajímavý produkt, který rozbíjí mnohdy přílišnou zkostnatělost klasické korporátní firemní komunikace.
 
Cílovou skupinu časopisu tvoří různorodé spektrum zaměstnanců společnosti. Heterogennost cílové skupiny je dána zejména tím, že zahrnuje zaměstnance dělnických i THP profesí, firmy s odlišnou historií a firemní kulturou, z nichž některé byly do společnosti integrovány relativně nedávno. Časopis je distribuován v rámci výrobních závodů a dalších míst působnosti společnosti na území ČR. Pro zaměstnance je na jejich pracovištích k dispozici volně k odběru. V omezeném rozsahu je k dispozici rovněž na recepcích, kde si jej mohou přečíst také návštěvníci z řad zákazníků a partnerů. Časopis je kromě papírové formy distribuován rovněž elektronicky prostřednictvím interních e-mailů a na intranetu. Časopis je v elektronické podobě připravován a distribuován rovněž v anglickém jazyce, a to kolegům ze zahraničních firem ORLEN Unipetrol Německo a ORLEN Unipetrol Maďarsko.
 
Jak vypadá tvorba magazínu?
 
Na začátku přípravy každého vydání šéfredaktor magazínu osloví členy redakční rady zastupující jednotlivá oddělení/firmy s žádostí o aktuální témata. Ta jsou následně rozvržena do edičního plánu společně s informací o osobách, které jsou zodpovědné za dodání podkladů. Hotové texty, fotografie a brief s pokyny ohledně přípravy infografik jsou předány do agentury grafikovi ke kreativnímu zpracování. Náhledové PDF je následně předloženo ke komentářům redakční radě, která má možnost vznést připomínky a poslat pokyny k úpravám. Po dvoustupňové interní kontrole a jazykové korektuře jsou podklady předány do agentury, kde probíhá předtisková příprava a následně i předání tiskárně.
 
Jak společnost ORLEN Unipetrol měří efektivitu svého magazínu?
 
Efektivita fungování časopisu je měřena prostřednictvím průzkumu spokojenosti zaměstnanců, který je ve společnosti realizován přibližně jednou za 3 roky. Preference v oblasti obsahu a formy časopisu byly zjišťovány rovněž písemným dotazováním v rámci projektu „Rok mistra“. Respondenty tohoto dotazování byli členové středního managementu ve výrobě (mistři). Provedené průzkumy prokázaly zájem čtenářů o vizuální zpracování témat, znalostní soutěže s firemními tématy a lifestylovou část obsahu. V tomto duchu redakční tým obsah časopisu průběžně modifikuje.