V čem konkrétně ESG dokáže velkým i malým firmám pomoci v oblasti repution managementu? Jak se koncept udržitelnosti odráží v komunikačních strategiích lídrů? Na co všechno má rating udržitelnosti vliv? 

Nejen to se dozvíte na chystané konferenci koncipované zejména pro posluchače zkušené v oboru, kteří s danou problematikou již pracují.

 

 

Na téma ESG toho v loňském roce padlo opravdu hodně. De facto jde o hodnocení kolektivní odpovědnosti firmy v oblasti sociálních a environmentálních faktorů.

Toto kreditní skóre zahrnuje nejen hodnoty, ale i obavy (jako je ochrana životního prostředí, správa a řízení nebo komunitní zájmy), pravdou však zůstává, že udržitelné společnosti se více zaměřují na inovace a rychle a lépe reagují na měnící se podmínky.

I když jsou tyto oblasti stále vcelku nové, reprezentují novou globální realitu, kterou mohou firmy využít pro obchodní příležitosti v soukromém sektoru, ale i v oblasti veřejných zakázek, a mohou tak získat náskok před svou konkurencí. Etika v byznysu může být opravdu výhodou.

Finanční instituce, investoři, obchodní partneři i stát a veřejnost ale právem považují ESG i za potenciální riziko – a to pro firmy, které tyto standardy nemají dostatečně formulovány, anebo je dokonce nedodržují. Právní, finanční i reputační rizika a negativní dopady spojené s nedodržováním těchto standardů v řadě případů totiž mohou zkomplikovat situace nejen samotné společnosti, která je dostatečně nedodržuje, ale též ostatním společnostem, se kterými jsou v obchodním styku.     

 

Témata konference:

  • Výsledky průzkumu od společnosti Ipsos
  • ESG – hodnocení prvního kvartálu z pohledu státu
  • Reporting - užitečný nástroj, který má firmám pomoci
  • ESG jako synergie mezi byznysem a prostředím, kde firmy působí - ESG z pohledu různých segmentů – telekomunikace, FMCG, finance, automotive. Co ESG fakticky znamená pro firmy dle velikosti, včetně dopadů na jejich odvětví?
  • Tipy a doporučení, jak ESG implementovat do své strategie
  • Hrozba nebo výzva? Přímý vliv ESG na business (součást tenderů, dodavatelských smluv – reporty, ISO atd.)
  • Začlenění ESG do Public Relations a jeho nástrojů - interní a externí komunikace, Public Affairs, CSR a další.
  • Závěrečný diskusní panel

 

Kdo se přijde podělit o své znalosti a dovednosti

Petr Hladík

Petr Hladík je čerstvě zvoleným ministrem životního prostředí. V profesním životě působil v oblasti řízení projektů, konzultací v IT a službách, konkrétně se věnoval projektům na řízení bezpečnosti a kvality. Problematice životního prostředí se věnuje přes deset let, blízko má také k zemědělství. Za problematiku životního prostředí zodpovídal i jako první náměstek primátorky města Brna. V Brně se mu podařilo zavést dotační titul na tvorbu zelených střech nebo zachytávání dešťové vody, a to jak pro občany, tak i pro firmy. Za jeho působnosti se také podařilo přijmout a plnit akční plán pro uhlíkově neutrální Brno. Díky tomu město začalo podnikat kroky k energetické nezávislosti už před energetickou krizí. Konkrétně to znamená osazení stovek střech fotovoltaickými panely, vybudování nejmodernější automatizované dotřiďovací linky, výstavbu třetího kotle na energetické využití odpadu či zavedení systematického sběru bioodpadu a plán na výstavbu bioplynové stanice. Díky těmto i dalším projektům podporujícím zeleň ve městě obdrželo město Brno ocenění E.ON Energy Globe nebo například titul Smart City. Spolu s bývalou ministryní životního prostředí Annou Hubáčkovou připravoval program koalice SPOLU za životní prostředí a programové prohlášení vlády v této oblasti.

Kateřina Bohuslavová

Kateřina Bohuslavová je Chief Sustainability Officer Skupiny ČEZ. Řídí útvar ESG Skupiny ČEZ, kde prosazuje přístup k řešení otázek udržitelnosti založený na datech a vědeckých poznatcích. Skupinu ČEZ zastupuje ve Výkonném výboru Rady pro společenskou odpovědnost a udržitelnost globálního neziskového think tanku The Conference Board a v Expertním týmu pro udržitelnost Svazu průmyslu a dopravy ČR. Je také členkou Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze a od roku 2022 je Viceprezidentkou Prezidia CBCSD. Vystudovala Oxfordskou univerzitu a Univerzitu Karlovu v Praze. Nadále se vzdělává v certifikovaných kurzech exekutivního vzdělávání, např. na Berkeley Law. Dříve pracovala jako lingvistka, přednášela na Akademii věd ČR a vysokých školách, kde se zaměřovala na systematickou práci s daty a vědeckými texty. Do Skupiny ČEZ nastoupila v roce 2021.

Jitka Pajurková

Jitka Pajurková je ředitelkou PR a komunikace společnosti McDonald’s pro Českou a Slovenskou republiku. Do její kompetence spadá Public Relations, Public Affairs, Community Management a CSR. Aktuálně se věnuje spolu se svým týmem komunikaci projektů s celospolečenským přesahem, jako je McDonald’s Cup a rozvíjení pohybu dětí, podpoře místních komunit a tématům, která se týkají udržitelnosti a vlivu společnosti McDonald’s na krajinu, v místech, kde působí. Je také členkou ve správní radě nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda.

V PR působí už více než 15 let, do McDonald’s přišla ze společnosti O2, kde měla na starosti zejména produktovou komunikaci a komunikaci nadačních a CSR témat. Projekty, na kterých pracovala, uspěly i v zahraničí – projekt „Svoboda není samozřejmost“ (ve spolupráci s O2 Slovensko) získal v roce 2018 cenu SABRE Awards a projekt „České děti v kybersvětě“ uspěl v listopadu 2019 na prestižní mezinárodní PR soutěži European Excellence Awards.

Anna Pasková

Anna Pasková je ředitelkou odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje na Ministerstvu životního prostředí ČR. Vystudovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy a Univerzitě OSN v oboru environmentální bezpečnost. V minulosti získala zkušenosti při americké Nadaci pro environmentální bezpečnost a udržitelnost, na Ministerstvu zahraničních věcí či Technologické agentuře ČR. Na Ministerstvu životního prostředí působí již deset let a je zodpovědná za koordinaci průřezových národních koncepcí, jako Strategický rámec udržitelného rozvoje Česká  republika 2030, Státní politika životního prostředí ČR a Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. Dále do její gesce spadají hodnotící publikace o stavu životního prostředí a udržitelného rozvoje, podpora čisté mobility, hodnocení dopadů regulace či aplikace principu DNSH (do no significant harm).

Martin Orgoník

Martin Orgoník – Po vysoké škole našel zálibu v soutěžním právu a chtěl napravovat škodu způsobenou mezinárodními kartely (na toto téma i získal titul JUDr). Žádné významné kartely nemohl dlouho najít, proto raději přestoupil ze státních služeb do komerčního sektoru. Zakotvil v telekomunikacích, kterých se drží dodnes. Nejprve pracoval jako regulatorní elév, potom vedoucí regulace a soutěžně-právní officír a nyní má na starosti vnější vztahy a udržitelnost. V magentovém dresu soutěží už 7 let. Ve volné chvíli sdružuje amatérské veslaře, kteří se nebojí, že se občas cvaknou na Vltavě.

Simona Dřízhalová

Simona Dřízhalová má jakožto expert udržitelnosti na starosti ESG agendu ve společnosti T-Mobile Czech Republic. Ze své více než dvacetileté praxe má zkušenosti nejen s odpovědným podnikáním, ale také oblastmi PR a marketingu. Je absolventkou oboru sociální a mediální komunikace Univerzity Jana Amose Komenského v Praze.

Beáta Jirková

Beáta Jirková, Sustainability Specialist v Komerční bance, se věnuje zejména komunikaci témat spojených s udržitelností. Ať už se jedná o interní komunikaci směřovanou na zaměstnance, externí komunikaci udržitelných projektů a produktů nebo sponzoring aktivit s pozitivním dopadem na životní prostředí a společnost. Vystudovala obor Mediální studia na Univerzitě Karlově.

Michal Moroz

Michal Moroz je výkonný ředitel a člen prezidia Asociace kritické infrastruktury ČR a současně působí jako spoluzakladatel soukromé vzdělávací platformy Compliance Academy a externí konzultant největší světové bezpečnostní agentury Securitas. V oblasti řízení rizik se pohybuje již 20 let, v minulosti byl majitelem vlastní poradenské společnosti Moroz & Partner a lokálním zástupcem mezinárodní detektivní kanceláře Pinkerton. Působil jako poradce a následně i jako náměstek ministra vnitra ČR, byl odpovědný za tvorbu dosud naplňované Protikorupční strategie vlády ČR, v jejímž důsledku byla do českého právního řádu v roce 2012 zavedena trestní odpovědnost právnických osob. Byl členem dozorčí rady České pošty a poradcem předsedy výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Dlouhodobě se specializuje na oblast odhalování zaměstnanecké trestné činnosti a řízení personálních rizik, jako první v České republice zpracoval metodiku a uváděl do praxe proces pre-employment screening (P-ES), o němž rovněž přednášel na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je členem asociace bezpečnostních profesionálů ASIS International. Zajímá se o bezpečnostní politiku a legislativu, o nichž pravidelně bloguje a glosuje v médiích

Ladislav Tyll

doc. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. působí na Katedře strategie Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické jako proděkan pro zahraniční vztahy, je též akademickým ředitelem mezinárodně oceňovaného programu CEMS a dalších mezinárodních programů na FPH. V rámci jeho působení v roli akademického ředitele získal program CEMS ocenění nejlepší business školy roku a nejlépe hodnoceného kurzu mezinárodní strategie, pražský CEMS se také umístil v prestižním mezinárodním žebříčku Financial Times v Top25 několikrát po sobě. Přes dvacet let působí jako konzultant podnikové strategie se zaměřením internacionalizaci a udržitelnost. Pod jeho vedením představila Fakulta podnikohospodářská VŠE první český ESG Rating.

Laura Mitroliosová

Laura Mitroliosová vede konzultační společnost CIRA Advisory, která se věnuje oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomiky. Zde tvoří strategie, vedou konkrétní projekty a klientům pomáhají udržitelnost efektivně komunikovat. V CIRAA zastává pozici CEO a řídí strategické konzultace v oblasti cirkulární ekonomiky a udržitelnosti. Dříve působila ve vedení Institutu Cirkulární Ekonomiky a byla součástí digitálního odpadového tržiště Cyrkl.

Své zkušenosti a znalosti na poli cirkulární ekonomiky a ve vedení organizací se snaží předávat dál jako lektor či koordinátor odborných konferencí, workshopů a dalších vzdělávacích aktivit. Je akreditovaný mentor-expert v rámci programu PLATINN, který využívají firmy a start-upy z celé ČR pro akceleraci a zlepšení fungování ve své firmě. Velmi často také působí v hodnotících komisích např. TOP Odpovědná firma a Ceny SDGs. Své dovednosti v oblasti procesního, projektového a týmového řízení staví na znalostech z bankovního sektoru, kde dříve působila.

Michal Kormaňák

Michal Kormaňák působí již téměř pět let jako Analytik a specialista ve výzkumné společnosti Ipsos Public Affairs. Vystudoval Politologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde se věnoval problematice nových politických stran, analýze voličského chování a budoucnosti těchto stran v české politice.

 

Marek Steiger

Head of Brand v Mediaboard

Marek Steiger zastává pozici Head of Brand partnerských společností Mediaboard a Imper. Předtím byl ředitelem pro klientský servis komunikační agentury Olmer ad a Talk PR. V minulosti působil také jako vedoucí externí komunikace a tiskový mluvčí ve společnosti Vodafone, kde stál u významných milníků jako uvedení neomezených dat na český trh, představení sítí 5G či akvizice UPC. Významnou zkušeností pro něj bylo rovněž jeho 14leté působení v Zoo Praha.

 

Pavel Vlček

PR Klub – Předseda Výkonného výboru

Pavel Vlček je předseda Výkonného výboru PR Klubu sdružujícího téměř 350 profesionálů a 40 organizací v oboru public relations a komunikace. Během své kariéry odpovídal za komunikaci Citibank, Rosatom, Ministerstva průmyslu a obchodu nebo mBank a byl redaktorem časopisů Marketing&Media a Auto Motor a Sport. V současnosti působí jako konzultant a člen Rady vlády pro udržitelný rozvoj ČR.

Program

13.00 - 13.10 hod.

Patricie Šedivá, místopředsedkyně Výkonného výboru, PR Klub


Zahájení akce

13.10 - 13.20 hod. Petr Hladík – ministr, Ministerstvo životního prostředí
13.25 - 13.40 hod.

Michal Kormaňák – Analytik a specialista Ipsos Public Affairs


Výsledky průzkumu ESG

13.40 - 13.55 hod.

Laura Mitroliosová – jednatelka CIRA Advisory


Ve své přednášce představí, jak pracovat s ESG v rámci stávajícího provozu a fungování firmy. Pokusí se účastníkům přiblížit, s čím by měli v rámci ESG začít, a proč se tomuto tématu vůbec věnovat. Jaké jsou zde hrozby, ale i příležitosti. Vše zakončí oblíbenou komunikací BEZ greenwashingu.

13.55 - 14.10 hod. Michal Moroz – spoluzakladatel Compliance Academy
14.10 - 14.25 hod.

Anna Pasková – ředitelka odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje, Ministerstvo životního prostředí

Ve své přednášce představí pohled na ESG ze strany ministerstva životního prostředí a průnik na další agendy v oblasti udržitelnosti, které se týkají EU fondů.

14.25 - 14.45 hod. Přestávka
14.45 - 15.00 hod.

Kateřina Bohuslavová – Chief Sustainability Officer a ředitelka útvaru ESG Skupiny ČEZ


Transparentní reporting nefinančních dat reflektuje popisuje vývoj společnosti v oblasti ESG, ze kterého vycházejí ratingové agentury stanovující ESG rating. Pravdivost a relevantnost dat utužuje vztahy s jednotlivými stakeholdery. ESG rating Transparentní komunikace ověřených dat zvyšuje konkurenceschopnost podniků, snižuje reputační riziko a je účinnou obranou proti greenwashingu.

15.00 - 15.15 hod.

Martin Orgoník – Head of Corporate Affairs & Sustainability, T-Mobile Czech Republic


Soli je zapotřebí pro dobré jídlo. ESG je zapotřebí pro dobrý business. Optimistický i kritický pohled na to, v jakých případech se můžete setkat s ESG jako s příležitostí nebo také hrozbou pro váš business. To vše s několika příklady z odvětví telekomunikací.

15.15 - 15.30 hod.

Beáta Jirková – Sustainability Specialist, Komerční banka


Udržitelnost se promítá do všeho, co v Komerční bance děláme. Ať už jde o výběr dodavatelů, provoz budov, dopravu do práce, nabídku produktů a služeb nebo způsob, jakým připravujeme naše komunikační kampaně. Ukázat zaměstnancům i klientům, že udržitelnost má smysl, ale může být někdy oříšek a komunikace hraje klíčovou roli. Jak se nám to daří (ale někdy také úplně ne), se dozvíte v krátkém okénku do světa udržitelných kampaní v KB.

15.30 - 15.45 hod.

Pavel Vlček – předseda Výkonného výboru PR Klubu a člen Rady vlády pro udržitelný rozvoj ČR

Udržitelnost má obrovský dopad na reputaci značek a organizací. Vedle environmentálních otazek se do popředí stále častěji dostávají témata sociální, řízení firem a jejich procesů. Vše je vzájemně provázané a pro komunikaci bude obrovskou výzvou vysvětlit například dopady regulací v oblasti environmentální na konkurenceschopnost jednotlivých odvětví a firem a v konečném důsledku na peněženky lidí.

15.45 - 16.00 hod.

Ladislav Tyll – proděkan pro zahraniční vztah Fakulty podnikohospodářské VŠE


Strategie zveřejňování informací o ESG je jedním z klíčových procesů budování reputace a značky firmy.
Jednou z cest je využívání různých ratingů, které ovšem trpí jedním zásadním neduhem a tím je jejich prozatímní nesourodost, co se konečných výsledků firem týká. Dalším problém je absence auditů, které by věrohodně tyto ratingy ověřily. Na druhou stranu tyto ratingy pomohou firmám zorientovat se v celé ESG problematice a mohou sloužit jako určitý návod, jak právě svoji ESG strategii formulovat.

16.00 - 16.25 hod.

DISKUZNÍ PANEL


Jitka Pajurková
– ředitelka PR a komunikace, McDonald's

Simona Dřízhalová – expert udržitelnosti, T-Mobile

Marek Steiger – Head of Brand, Monitora Media

16.25 - 17.00 hod.

Poděkování, závěrečné slovo, networking

 

 

Pod záštitou

            

 

Partneři akce

                                                          

 

Jak se na místo dostanete

Místo konání

Magenta Experience Center
Na Pankráci 86
140 00 Praha 4

Kontakt pro účastníky