Referent/ka pracoviště PR a tiskového pro Úřadu městské části Praha 5

Datum vydání: 18. 4. 2022

Městská část Praha 5 – Úřad městské části Praha 5 zastoupena tajemnicí Úřadu městské části Praha 5 vyhlašuje dne 13.04.2022 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředník/ úřednice.

Odbor vnějších vztahů a komunikace, Úřad městské části Praha 5 (pozice č. 30/2022)

Sjednaný druh práce: referent/ka pracoviště PR a tiskového, s místem výkonu práce Praha.

Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou, na plný pracovní úvazek.

Platové zařazení: 9. platová třída v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Po zapracování možnost přiznání osobního příplatku dle schopností, výkonu a aktivit s ohledem na vnitřní předpis.

Předpokládaný datum nástupu: dohodou po skončení výběrového řízení.

Stručná náplň práce:
- jako webmaster/ka zodpovídá za obsahovou a grafickou aktualizaci webových stránek MČ Praha 5 (vkládání textů a jejich editaci),
- podílí se na vytváření a realizaci projektů a programů informování a prezentace činnosti MČ Praha 5 ve vztahu k veřejnosti,
- podílí se na přípravě podkladů pro jednání RMČ a ZMČ Praha 5 dle pokynů
nadřízeného,
- zajišťuje objednávky, smlouvy, dohody a jiné dokumenty spojené s agendou oddělení,
- zajišťuje vedení evidence smluv a objednávek oddělení,
- podílí se na koordinaci vnější a vnitřní komunikace,
- spolupracuje se starostou, RMČ, redakční radou a odbory MČ Praha 5, a informuje je o interních i externích komunikačních aktivitách MČ Praha 5,
- odpovídá za vyhledávání mediálně zajímavých témat nebo aktuálních kauz
z monitoringu médií,
- zajišťuje distribuci časopisu „Pětka“ v budově úřadu a jeho nahrávání na web a triobo.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,
c) velmi dobrá znalost českého jazyka,
d) způsobilost k právním úkonům,
e) bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena).

Požadované vzdělání:
vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Požadovaný obor, zaměření:
nejlépe žurnalistika nebo obdobné v oboru požadované práce.

Další požadavky:

Orientace v obecných právních předpisech, zejména znalost:

  • zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
  • zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
  • zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, vše ve znění pozdějších předpisů.

Osobnostní předpoklady pro výkon sjednaného druhu práce:
- vynikající vyjadřovací schopnost v písemném i ústním projevu,
- znalost nástrojů digitální komunikace,
- přesnost, spolehlivost, odolnost vůči stresu, samostatnost, pečlivost.

Vítány:
- praxe v oboru požadované práce ve státní správě a samosprávě,
- znalost práce s IS GINIS nebo v systémech obdobných,
- uživatelská znalost práce na PC (Codexis, Word, Excel, Outlook, internet)
- znalost práce na sociálních sítích (např.: Web, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn) včetně znalosti jejich analytických funkcí.

Nabízíme tyto benefity:

  • pružnou pracovní dobu,
  • 5 týdnů dovolené + 4 sick days, kartu MultiSport, příspěvek na dopravu, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky v hodnotě 100,-Kč, příspěvek na sociální výpomoc,
  • podporu dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace,
  • práci v profesionálním kolektivu v příjemném pracovní prostředí,
  • výhodnou polohu pracoviště v centru hlavního města Prahy.

Zájemce podává písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení, titul,
b) datum a místo narození,
c) státní příslušnost,
d) místo trvalého pobytu,
e) číslo občanského průkazu nebo čísla dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
f) datum a podpis.

Formulář přihlášky je dostupný na webových stránkách Městské části Praha 5, Úřad městské části Praha 5, Kariérní stránky (https://www.e-zamestnani.cz/nabidka-prace-na-urade/hlavni-mesto-praha/kariera-mestska-cast-praha-5/)

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
b) originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 02.05.2022 v podatelně Úřadu městské části Praha 5, nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5. V případě osobního podání pouze v době úředních hodin podatelny.

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Klímová

Na obálku uveďte:
„Výběrové řízení – pozice č. 30/2022 – referent/ka pracoviště PR a tiskového – NEOTVÍRAT“

Městská část Praha 5 – Úřad městské části Praha 5
Odbor Kancelář tajemníka
oddělení personální a mzdové
do rukou personalistky Mgr. Jany Klímové

Přihlášku do výběrového řízení lze podat rovněž prostřednictvím datové schránky Městské části Praha 5. U požadovaných příloh k přihlášce musí být provedena autorizovaná konverze do elektronické podoby, pokud nejsou doloženy v listinné podobě. Přihlášku s požadovanými doklady je nutno podat tak, aby ji vyhlašovatel obdržel ve výše uvedeném termínu do datové schránky yctbyzq. Do předmětu v datové zprávě prosím uveďte: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ –
POZICE Č. 30/2022 – REFERENT/KA PRACOVIŠTĚ PR A TISKOVÉHO - NEOTVÍRAT

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného zájemce.

Zadavatel Úřad městské části Praha 5 image/svg+xml
Kontaktní osoba Mgr. Jana Klímová
E-mail jana.klimova@praha5.cz